John Grisham

John Grisham

228 books

The Firm

by John Grisham

4.00 of 519,592

The Client

by John Grisham

3.99 of 356,253

The Pelican Brief

by John Grisham

3.98 of 328,750

The Runaway Jury

by John Grisham

3.97 of 242,845

The Rainmaker

by John Grisham

3.93 of 152,667

The Chamber

by John Grisham

3.78 of 114,590

The Partner

by John Grisham

3.91 of 100,126

The Testament

by John Grisham

3.85 of 93,815

The Street Lawyer

by John Grisham

3.83 of 93,796

The Brethren

by John Grisham

3.72 of 79,115

The Racketeer

by John Grisham

3.81 of 76,139

The Broker

by John Grisham

3.78 of 75,973

The Last Juror

by John Grisham

3.86 of 72,503

A Painted House

by John Grisham

3.69 of 70,360

The King of Torts

by John Grisham

3.67 of 70,008

Gray Mountain

by John Grisham

3.55 of 71,330